Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

 

INTERNAT JEST NASZYM DOMEM – W NIM MIESZKAMY, UCZYMY SIĘ, WYPOCZYWAMY.

 

OBOWIĄZKIEM WYCHOWANKA JEST:

1.     Okazywanie szacunku wszystkim pracownikom Ośrodka.

2.     Stosowanie się do poleceń wychowawców.

3.    Uczestniczenie w zajęciach szkolnych i warsztatowych,           odrabianie lekcji.

4.     Szanowanie mienia, dbanie o ład, czystość i porządek.

 

WYCHOWANKOWI NIE WOLNO:

1.     Opuszczać internatu bez zezwolenia wychowawców.

2.     Palić papierosów i napojów alkoholowych.

3.     Używać wulgarnego słownictwa i bić kolegów.

 

WYCHOWANEK BIERZE CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU INTERNATU.

 

WYCHOWANEK POWINIEN:

1.    Zgłaszać wychowawcy złe samopoczucie, stany chorobowe, skaleczenia.

2.     Dbać o higienę osobistą i schludny wygląd.

3.     Być koleżeński – troszczyć się o innych.

4.     Należycie wykonywać dyżury porządkowe.

5.     Dbać o mienie własne i kolegów.

 

WYCHOWANEK ZA SWĄ POSTAWĘ MOŻE BYĆ NAGRADZANY I KARANY.

NAGRODY:

1.    Pochwała wychowawcy z wpisaniem punktów dodatnich do    zeszytu.

2.     Pochwała na apelu.

3.     Nagroda rzeczowa.

4.     Dyplom uznania.

5.     List pochwalny do rodziców.

 

KARY:

1.    Upomnienie wychowawcy.

2.     Upomnienie wychowawcy z wpisaniem punktów ujemnych.

3.     Nagana na apelu udzielona przez kierownika.

4.    Zakaz zwalniania wychowanka z internatu przez dwa tygodnie.

5.    Pisemne zawiadomienie rodziców i Dyrekcji szkoły.

6.    Zawieszenie w prawach wychowanka na określony czas (1 tydzień , 2 tygodnie).

7.    Przeniesienie do innego internatu lub wydalenie.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W NASZYM INTERNACIE.