Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością przedłużenia okresu nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem kształcenia jest efektywne przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy (z elementami: kucharstwa, ogrodnictwa, stolarstwa, sztuki użytkowej, obsługi biurowej, obsługi hotelowej, krawiectwa, kaletnictwa), wychowanie fizyczne, religia/etyka oraz zajęcia kształtujące kreatywność w tym zajęcia sportowe na basenie całkowicie finansowane ze Stowarzyszenia „Wielkie Serce”. W szkole organizuje się godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów.

Każdy z uczniów objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi i specjalistycznymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia są objęci terapią Warnkego, terapią EEG – Biofeedback, zajęciami z logopedą w zakresie usprawniania komunikacji (w tym komunikacji wspomagającej i alternatywnej np. język migowy, PCS, PIC, SIG). Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach usprawniających percepcję i motorykę oraz w treningu orientacji ciała w przestrzeni i samoobsługi itd.

Liczba uczniów w oddziale Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynosi:

— dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: nie więcej niż 8

— dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem – nie więcej niż 4