Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://www.soswnr1krakow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.soswnr1krakow.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2023

Data publikacji strony internetowej: 13.12.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

  • nie wszystkie zdjęcia na stronie mogą mieć utworzony tekst alternatywny, jest to w trybie poprawiania,
  • na niektórych grafikach znajduje się tekst, którego nie można odczytać metodami automatycznymi dla osób niewidomych lub słabowidzących,
  • niektóre linki prowadzą do dokumentów i źródeł mogących utrudniać odczytanie za pomocą narzędzi wspomagających,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 13.12.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach https://www.soswnr1krakow.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

dyrekcja@soswnr1krakow.pl

(12) 266-29-67 lub 660 637 353

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Szujskiego 2 oraz Barska 45. Do głównego wejścia jednego z budynków prowadzą schody. Szkoła dysponuje schodołazem.
  • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind, posiada schodołaz.
  • Budynki częściowo są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.