Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

     Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 noszący imię Jana Matejki w Krakowie to najstarsza tego typu placówka oświatowa w Krakowie. Ośrodek obejmuje kształceniem młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych w wieku 16-24 lat.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą:

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 30

oraz

Warsztaty Szkolne i Internat

 

NASZE ATUTY:

 • dogodne położenie w centrum miasta

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Krakowa

 • przyjazna i życzliwa atmosfera

 • doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów oraz pracowników szkoły

 • bezpieczeństwo, brak przemocy i agresji

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, stała modernizacja bazy dydaktycznej, dwie siłownie

 • stały, szybki dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych i bibliotece

ZAPEWNIAMY:

 • naukę pod opieką życzliwych fachowców

 • miejsca w internacie dla uczniów spoza Krakowa oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej

 • specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne

 • możliwość rozwoju zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych

 • różnorodne zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna i ręczna, siłownia, basen

 • edukację kulturalną (seanse filmowe, spektakle teatralne, wystawy)

 • udział młodzieży w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 • szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy klas pierwszych, wycieczki edukacyjne, wakacyjne turnusy rehabilitacyjne i sportowe

 • opiekę pielęgniarską

 • możliwość osiągania przez każdego ucznia sukcesów na miarę jego możliwości

 


 

Zajęcia w Branżowej Szkole I stopnia nr 30

      Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Uczniowie mogą sami zdecydować o wyborze zawodu (np. cukiernik, kaletnik, kucharz, stolarz, sprzedawca). Zespoły klasowe liczą 10-16 uczniów.

Zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2

     Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Nauka w szkole trwa 3 lata. W tym czasie przygotowuje się uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne oraz elementy kucharstwa, krawiectwa i podstaw kaletnictwa. Działania rewalidacyjne dotyczą: podnoszenia sprawności motorycznej, samoobsługi, komunikacji, funkcjonowania w społeczeństwie, naukę obsługi urządzeń  gospodarstwa domowego. Zespoły klasowe liczą 6-8 uczniów.

 

NAUKA ZAWODU

       Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

 1. TEORETYCZNYCH:

 • przedmioty zawodowe

 • przedsiębiorczość

 1. PRAKTYCZNYCH:

 • na Warsztatach Szkolnych

 • w zakładach pracy

     Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w Cechu Rzemiosł i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Klikając Tutaj możesz zapoznać się z kierunkami kształcenia naszych uczniów.