Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Kraków, dn. 19.06.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kraków, dn. 14.06.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTA

 

Kraków, dn. 30.05.2019r.

Sprawa Nr SOSW/PN/1/2019

    Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki ul. Barska w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Krakowie. – kontynuacja – część A.
 

Ogłoszenie 554803-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

SIWZ z załącznikami


Zał. nr 8:

a) Dokumentacja Projektowa

b) Decyzja Nr 85/6740.3/2017 z dnia 06.11.2017r
c) Pozwolenie Nr 1114/17 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.09.2017r.
d) Przedmiar robót.
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót